Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА

Плосківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Використання мультимедійних та комп'ютерних техно­логій на уроках української мови та літератури

Об'єкт досвіду: Строкова Ніна Миколаївна - учитель української мови та літератури Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області

Ніна Миколаївна народилася 22 травня 1949 року в с. Піщане Решетилівсько-го району Полтавської області.

Після закінчення у 1971 році Харківського інституту культури вступила до Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка на філологічний факультет , який закінчила у 1979 році.

З 1995 року працює директором Плосківської ЗОШІ-ІИ ступенів , а 2011 ро­ку - учителем української мови та літератури.

В 2007 році підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої кате­горії» та присвоєно звання «Старший учитель».

Адреса досвіду: 38441, село Плоске , Решетилівський район , Полтавська область, Плосківсь-ка загальноосвітня школа І-ІП ступенів Решетилівської районної ради , Пол­тавської області.

Провідна педагогічна ідея досвіду: XXI століття — час переходу до високотехнологічного інформаційного сус­пільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Комп'ютери та мульти-медія стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспіль­ства, тому широке запровадження їх у процесі навчання є важливим завдан­ням педагогів. Досвід учителя української мови та літератури Строкової Н.М. та використання нею комп'ютерів та мультимедійного проектора сприяють не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосуван­ня дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Вони забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації на­вчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилюють міжпредметні зв'язки.

Технологія досвіду: Інноваційне навчання орієнтоване на динамічні зміни в навколишньо­му світі, причому освітня діяльність має метою розвиток різних форм мис­лення, творчих здібностей.

Уроки української мови та літератури мають бути цікавими , різномані­тними , поєднаними не лише із зацікавленням учнів, а й з можливістю на­вчити їх вчитися самостійно , відшукувати потрібний матеріал не лише у під­ручниках , а й за допомогою комп'ютера, вчитися працювати над виготов­ленням презентацій , тестових завдань , швидко орієнтуватися в навколиш­ньому середовищі, що сприятиме творчому зростанню дітей та допомагати­ме у майбутньому.

Саме тому Строкова Н.М. ставить перед собою завдання творчо підхо­дити до підготовки кожного уроку, широко використовувати на уроках му­льтимедійний проектор , завчасно готуючи різного роду презентації як по лі­тературі , так і для уроків української мови, роздруковуючи для учнів різного

роду завдання для роботи в групах , парах , для перевірки набутих знань та різнорівневі завдання для контрольних робіт.

Весь матеріал узгоджується з програмовим матеріалом , враховуються індивідуальні особливості кожного учня, вимоги щодо викладання предмета, а головною метою залишається зацікавити учнів програмовим матеріалом. Використання мультимедійних та інформаційних технологій на уроках укра­їнської мови та літератури учителька використовує різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкре­тного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікова-них програм у системі середньої загальної освіти. В той же час Строкова Н.М. часто запозичує матеріал в інтернеті , постійно оновлює його та вдос­коналює. Серед зазначених технологій учителька використовує такі їх види:

 • інформаційні технології;
 • електронні підручники;
 • окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);
 • розроблені авторські уроки (інтеграція різних об'єктів в один формат- пре­зентації, тестові завдання і т. д.).

Спостерігаючи за проведенням уроків з використанням мультимедійних та комп'ютерних технологій можна зробити висновок , що вони стають не ли­ше цікавішими для учнів, а й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшу­ють рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.

Досвід вивчався: у 2005-2007 роках заступником директора з навчально - виховної роботи Плосківської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів Решетилівської район­ної ради Полтавської області Степаненко К.О.

Актуальність досвіду: як зазначає Г.Селевко , на практиці інформаційними технологіями називають ті, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео,). З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інфор­маційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні» є об'єд­нуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактив­ного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер». Інноваційне навчання орієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі, причому освітня діяльність має метою розвиток різних форм мислення, творчих здіб­ностей.

Сучасна школа покликана формувати в учнів стійкий інтерес до знань, розвивати їх творчі здібності, орієнтувати їх на отримання знань самостійно. Але сучасна сільська школа не в повній мірі забезпечується наочністю для вивчення як української мови , так і літератури. Не вистачає таблиць для ви­вчення та закріплення правил, на літературі є можливість познайомитися з портретом письменника, в той час як учні цікавляться більш широкими знан­нями про його творчість і т. д.

Цікавість до уроків, ефективність процесу навчання визначається ба­гатьма факторами, але головним на уроці залишається вчитель та учень. І тому учителька, готуючись до уроків, старається уміло їх побудувати, щоб кожен учень працював активно, виніс з уроку все краще, збагатив себе знан­нями та міг працювати продуктивно, щоб мати можливість набуті знання використати в майбутньому.

На уроках Строкова Н.М. старається поєднувати нові концепції навчання, поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, широко залучаючи ді­тей до самостійної пізнавальної діяльності , виготовлення презентацій , по­шуку нового , цікавого, бачити результати своєї роботи.

Вид досвіду за характером новизни - раціоналізаторський. Учитель Строкова Н.М. при плануванні та проведенні уроків української мо­ви та літератури спрямовує роботу на використання та урізноманітнення форм і методів навчання шляхом запровадження мультимедійних та компютерних технологій.

Висновки та результативність досвіду: Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках української мови та літератури поступово стають звичними засобами навчання; використання яких роблять урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим хоч би в тому плані, що дає змогу використати на уроці набагато більше матеріалу , зробити урок різноманітним , досконалим, цікавим.

При застосуванні мультимедійних та комп'ютерних технологій на уроці спо­стерігається дві основні переваги - якісну і кількісну. Якісно - нові можливо­сті очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним уявленням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедіа середо­вище багато вище по інформаційній щільності. От чому краще «один раз по­бачити, ніж сто разів почути».

Мультимедіа програми представляють інформацію в різних формах і тим са­мим роблять процес навчання ефективнішим. Економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, у середньому складає 30%, а придбані знання зберігаються в пам'яті значно довше. Структурна компоновка муль­тимедійної презентації із застосуванням гіпертекстових посилань розвиває системне, аналітичне мислення. Крім того, за допомогою презентації викори­стовуються різноманітні форми організації пізнавальної діяльності: фронта­льну, групову, індивідуальну.

Мультимедійні комплекси дозволили вчителю без додаткових витрат на про­грамування створювати електронні навчальні засоби , використовувати еле­менти нових інформаційних технологій . Використання інформаційних тех­нологій у процесі вивчення української мови та літератури дало змогу Стро­ковій Н.М- підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективно його опанувати школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та. що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Спостерігається за 5 років , що рівень навченості учнів зріс . Якщо у 2007-2008 навчальному році рівень навченості становив лише 49 , 4 % , то 2010-2011 році 50, 4 %. Учні активніше беруть участь у всеукраїнській грі «Соня­шник» , «Податки очима дітей.». Беручи участь у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» , учні мають такі результати :

 • диплом І ступеня отримав Косенко Ростислав , учень 8 класу;
 • диплом II ступеня Мирончук Ігор та Курінний Микола;
 • 1 місце в районному конкурсі та II в обласному Косенко Ростислав «Податки очима дітей» (номінація література)

Випускники школи, яких навчала учителька , завжди вступають у вищі навчальні заклади . У 2007 - 2008 навчальному році з 7 випускників 40.3 % вступили до вузів, у 2008-2009 н.р -з 13 випускників студентами у вищих навчальних закладах стали 60,4 %. Професію учителя української мови та літератури обрала випускниця 2008 року Курус Оксана. Отже , важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є на­уково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Комп'ютерні та мультимедійні технології постійно вдосконалюються, стають більш насиченими, ємними, гнучкими, продуктивними, націленими на різно­манітні потреби користувачів, саме їх широко використовує в своїй роботі Строкова Н.М.

Список використаних джерел:

 • Арутюнов Ю.С., Дера В.Г. Деловая игра «Мозговая атака»: Мето­дическое пособие. -М., 1990.
 • Баханов К. Технологія групової справи в навчанні історії в школі // Історія в школах України. - 2002. - № 1. - С.23-29.
 • Борзова Л.П. Дидактические игри // Преподавание истории в школе. - 2000. №1. С.46-47.
 • Гузеев В. В. Преподавание. От теории к мастерству //«НИИ школьных те­хнологий». -М., 2009.
 • Ларионов В.В., Писаренко СБ. Видовое информационное поле в иннова­ционной педагогике: состав, структура, свойства и применение в тес­тировании // Инновации в образовании. - 2005. - №1. - С.55-62.
 • Мухина С.А., Соловьев A.A. Нетрадиционные педагогические техноло-
 • гий в обучении. - Ростов-на-Дону, 2004.

Де зберігається матеріал про досвід: відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту