Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА

Плосківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Формування комунікативних та соціокультурних навичок учнів через впровадження інтерактивних форм навчання.

Об’єкт досвіду: Хриплива Таїса Олександрівна – учитель англійської мови Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівської районної ради Полтавської області.

Хриплива Таїса Олександрівна народилася 20 січня 1954 року в селі Удачне Красноармійського району Донецької області.

Після закінчення школи у 1971 році вступила до Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (факультет англійської мови), який закінчила у 1975 році. З 1996 року працює учителем англійської мови у Плосківській ЗОШ І-ІІІ ст.

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» було встановлено у 2002 році та підтверджено у 2007 році. У 2007 році присвоєно звання «Старший учитель».

Стаж роботи: 36 років.

Адреса досвіду: 38441, село Плоске, Решетилівський район, Полтавська область. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівського району Полтавської області.

Досвід вивчався: у 2005-2007 н.р. директором Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівської районної ради Полтавської області Строковою Ніною Миколаївною.

Актуальність досвіду: Вся система шкільної освіти в галузі англійської мови має виробляти в учнів уміння іншомовного спілкування, знання культури країни, мову якої вивчають.

Досягти високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенції, не знаходячись серед її носіїв, - справа не з легких. Тому завдання вчителя - створити реальні умови спілкування, збільшити кількість та якість країнознавчої інформації, використовуючи різні технології. Однією з таких технологій є інтерактивні технології та культурно-країнознавчий аспект.

Вид досвіду за характером новизни: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Хриплива Таїса Олександрівна приділяє увагу розвитку розумових здібностей учнів, критичного мислення, активізації пізнавальної діяльності на уроках англійської мови та в позаурочний час, використовуючи інтерактивні методи навчання, які забезпечують ефективне засвоєння матеріалу.

Технологія досвіду: У проекті Державного стандарту зазначено, що вся система шкільної освіти в галузі іноземної мови має виробляти в учнів уміння іншомовного спілкування, що сприятиме інтеграції українського суспільства до світової спільноти. Головна мета навчання англійської мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній та писемній формі у межах сфер і тематики, визначених програмою, дотримуючись традицій і норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості англомовних країн.

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору та використання різноманітних технологій, їх форм та методів. Внутрішня потреба, бажання навчити учнів спілкуватися, долучити їх до культурної спадщини англомовних країн спонукали вчителя до перегляду методики викладання іноземних мов. За роки роботи Хриплива Т.О. ознайомилась з різними педтехнологіями. Елементи багатьох з них впроваджувала в навчально – виховний процес. До недавнього часу вчитель задовольнявсь суто традиційними методами навчання: вчили слова, ставили запитання та давали на них відповіді, читали та перекладали, переказували прочитане, і цього було досить, щоб виявити рівень навченості учня. Але життя змінюється. Україна зробила свій вибір – європейський вибір. Роки летять. До школи приходить нове покоління, тому навчати його теж потрібно по-іншому. Сьогодні вже недостатньо навчати по-старому. У центрі навчально-виховного процесу повинен бути учень. Все частіше у школу приходять пасивні учні з небажанням навчатись, без допитливих очок, без вогника в них. Що може змінити таку ситуацію, перетворити навчання на радість, запалити вогник допитливості, пізнання, творчості? Таїса Олександрівна ще раз звернулась до нормативних документів, переглянула старі традиційні методи навчання та ознайомилась з новими, тому що підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних методів навчання, активізації всього навчально-виховного процесу.

Хриплива Т.О. переконана, що вибір методів навчання зумовлений:

 • цілями навчання;
 • змістом навчального матеріалу та специфікою предмету;
 • темпом та терміном навчання;
 • рівнем педагогічної майстерності вчителя;
 • дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання;
 • рівнем підготовки учнів.

Кожний з методів навчання має певні недоліки та переваги. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

При плануванні конкретних уроків Таїса Олександрівна враховує той факт, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати:

 • активну участь учнів у процесі навчання;
 • зворотний зв'язок;
 • можливість застосування набутих вмінь та навичок в реальних життєвих ситуаціях;
 • розвиток творчої діяльності;
 • мотивацію учнів до навчання;
 • вміння працювати в групах та парах.

У процесі навчання вчитель використовує ті методи, за допомогою яких учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів, в учнів розвивається креативність, бажання плідно працювати, зникають негативні стереотипи та відчуття страху.

Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання. Хриплива Т.О. приділяє велику увагу інтерактивним методам навчання, в яких процес навчання поєднується із процесом спілкування, а активність учнів більша ніж вчителя. Навчальний процес організований так, що практично всі учні охоплені процесом навчання в доброзичливій атмосфері, атмосфері взаєморозуміння та підтримки. На уроках вчителя простежується форма кооперації та співпраці, парна та групова робота, пошук та дослідження, рольові ігри та проекти.

Учитель використовує інтерактивні технології тому, що

 • організація навчало-виховного процесу базується на активній взаємодії всіх його учасників;
 • є можливість іх застосування на різних етапах уроку;
 • учні різного рівня мовленнєвої підготовки об’єднуються в групи;
 • активізується розумова діяльність учнів;
 • забезпечується глибина вивчення матеріалу, розуміння, застосування, аналіз;
 • присутня висока мотивація учнів до навчання та зв'язок з реальним життям;
 • змінилася роль учня – вона активна, учні самі приймають важливі рішення;
 • залучені до роботи усі учні;
 • формуються сприятливі умови взаємодії ( доброзичливість, толерантність, відвертість, щирість, взаємодопомога, розкутість)

На своїх уроках Хриплива Таїса Олександрівна використовує інтерактивні технології на різних етапах вивчення тем: на початку вивчення теми, після пояснення нового матеріалу, на уроках застосування вмінь та навичок. Спочатку використовує прості інтерактивні технології – робота в парах, групах, мозковий штурм, ажурна пилка тощо. Для успішного використання інтерактивних технологій вчитель створила план поступового використання цих технологій. Звичайно, дана робота вимагає особливої підготовки як вчителя так і учня.

Технологічне підґрунтя досвіду: Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних умов: знання вікових особливостей та рівня комунікативної компетенції учнів; ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового введення інтерактивних прийомів у процес навчання; постійної роботи щодо розвитку навичок групової та колективної взаємодії.

Висновки та результативність досвіду: При використанні інтерактивних технологій на уроках англійської мови в учнів розвивались вміння самостійно вчитись, критично мислити, брати участь у дебатах, користуватись комп'ютером, самопізнання та самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності.

У ході інтерактивного навчання учні вчилися критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.

Інтерактивні методи відкрили нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель став наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень в свою чергу, перетворюючись на суб'єкта пізнавальної життєдіяльності протягом уроку, набув особистісних компетентностей.

Інтерактивне навчання допомогло розвивати в учнів комутативні вміння та навички, забезпечити виховну мету, привчити їх працювати в команді, знімати нервове навантаження.

Щорічно учні Хрипливої Таїси Олександрівни приймають участь в олімпіадах з англійської мови, Всеукраїнському конкурсі «Грінвіч» та отримують добрі результати. У цьому навчальному році учениця приймала участь у обласному конкурсі по лінії МАН та конкурсі з написання есе, який проводився Світовою федерацією Роберта Бернза.

Бібліографія досвіду:

 1. Л. Биркун «Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови».
 2. М. Зуєва «Стимулюємо розвиток учнів»
 3. О. Казачінер «Сучасні форми та методи навчання англійської мови»
 4. Н. Маслова «Сучасні інформаційні технології англійської мови»
 5. Л. Калініна «Навчання письма у суспільній сфері»
 6. Х. Хачатурян «Обучение иностранным языкам»
 7. Х. Хачатурян «Обучение иностранным языкам через активизацию речевых возможностей человека на основе музыкального восприятия»
 8. Англійська мова та література № 11 2004 р.
 9. Іноземні мови № 1 1999 р.

Додатки:

 1. Зразки інтерактивних вправ.
 2. Електронний варіант досвіду роботи.
 3. Електронний варіант презентацій.
 4. Цикл уроків.
 5. Фотоматеріали
 6. Збірка поетичних перекладів пісень Р.Бернза
 7. Конкурсна робота учениці(есе).

Де зберігається матеріал про досвід: відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту