Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА

Піщанська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Використання інтерактивних технологій навчання та нетрадиційних форм роботи на уроках «Я і Україна» та української мови для активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів.

Об'єкт досвіду: Левченко Любов Григорівна - учитель початкових класів Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області.

Народилася Левченко Любов Григорівна 31 березня 1963 року в с.Весела Долина Глобинського району Полтавської області.

Після закінчення Веселодолинської 8-річної школи у 1978 році вступила до Кременчуцького педагогічного училища на спеціальність «Дошкільне навчання та виховання».

З 1982 р. працювала вихователем, потім завідуючою дошкільним закладом в с.Піщане Решетилівського району Полтавської області.

З 1986 року Любов Григорівна працювала вихователем ГПД Піщанської середньої школи імені Л.М. Дудки Решетилівського району Пол-тавської області; у 1987 році вона була призначена на посаду вчителя початкових класів цієї школи.

Навчалася заочно і у 1995 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільного виховання».

У 1999 році педагог була призером районного конкурсу фахової май-стерності «Учитель року–2000». Нагороджена Грамотою відділу освіти Решетилівської районної державної адміністрації.

У 2004 році нагороджена Грамотою відділу освіти Решетилівської райдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві. досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління, високу професійну майстерність та за підсумками атестації 2004 року.

У 2002 році Левченко Л.Г. була встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «Старший учитель».

З 2009 року Левченко Л.Г. працює практичним психологом Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Людина творча, у постійному пошуку оптимальних методик навчання учнів початкових класів.

Адреса досвіду: 38410 с.Піщане, Решетилівський район, Полтавська область Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області.

Досвід вивчався: у 2001-2012 навчальних роках директором Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області Гилюн Е.Ю. та заступником директора з навчально-виховної роботи Вініченко В.І.

Актуальність досвіду: серед важливих педагогічних проблем, які висуває перед нами сучасна школа, є удосконалення форм організації навчання школярів з тим, щоб учитель із авторитарного транслятора готових ідей перетворився в особистість, яка надихає учня до самостійної інтелектуальної та творчої праці, в педагога-технолога, а учень став би активним учасником процесу навчання.

Всього цього Левченко Л.Г. досягає, впроваджуючи у початкових класах на уроках «Я і Україна» та української мови технології інтерактивного навчання, поєднавши їх з нетрадиційними формами роботи. Таке поєднання технологій дозволяє ефективно використати навчальний час та досягти запланованих результатів.

Вид досвіду за характером новизни – раціоналізаторський.

Вчитель зуміла технології інтерактивного навчання впровадити у початкових класах на уроках читання та « Я і Україна», поєднати їх з нетрадиційними формами проведення уроків. Це дало можливість підняти рівень внутрішньої мотивації учнів до навчання, забезпечити якісно вищий рівень засвоєння ними навчального матеріалу.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Досвід вчителя Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М.Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області Левченко Любові Григорівни сприяє виявленню учнями вищого рівня зацікавленості до навчання, ефективній організації навчального процесу шляхом взаємодії учнів у парах і мікрогрупах. Діти на уроках спілкуються, обмінюються здобутою шляхом самостійної роботи інформацією, власними ідеями, критично мислять, відстоюють власну позицію, чують та слухають інших, рахуються із позиціями учасників дискусії, які мають протилежну думку; знаходять оптимальне рішення, при цьому глибоко усвідомлюють зміст навчального матеріалу, зосереджуються на головному, вчаться будувати стосунки із ровесниками, проявляючи терпимість; раціонально організовують власну роботу і працюють у команді, допомагають один одному і приймають допомогу, радіють власним успіхам і досягненням інших.

Технологія досвіду: В.О. Сухомлинський писав, що школа повинна бути не коморою знань, а середовищем думки, тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.

Щоб на уроках діти були такими ж розкутими, як і на перерві, ініціативними, не боялися дати неправильну відповідь, їх треба до цього готувати, створити атмосферу, яка наштовхувала б на роздуми, сприяла б дискусіям та обміну ідеями. Тобто, школа повинна стати для дитини інтелектуальним центром, що стимулює мислення і навчання.

Вчитель початкових класів Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М.Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області Левченко Любов Григорівна вважає, що цього можна досягти, впроваджую-чи у практику технології інтерактивного навчання, поєднавши їх з нетради-ційними формами роботи. Вони підвищують ефективність навчання, зацікавлюють учнів до вивчення нового матеріалу, сприяють розвитку творчих здібностей школярів. При цьому організовується навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах, підкріплена високою зацікавленістю учнів до даного процесу. Інтерактивний ( в перекладі з англійської) означає «здатний до взаємодії , діалогу». Таким чином, інтерактивне навчання забезпечує комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність; відбувається постійна взаємодія всіх учнів, тобто взаємонавчання ( колективне, групове, співпраця), де і учень, і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання, розуміють, що роблять, рефлектують з приводу того, що знають, вміють. Дані форми роботи передбачають моделювання ігрових ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Вони ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дають змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Сучасний урок яким йому бути? На переконання Левченко Л.Г., він повинен бути цікавим, нестандартним. Малюк іде до школи не тільки за знаннями, а й для зустрічі з друзями, для спільних ігор, для обміну враженнями. Коли на очах дітей із цифрою відбуваються надзвичайні пригоди, а зі словами та складами - чарівні перетворення, коли задачі подаються як загадки, а оповідання – як подорож, навчатися учням цікаво, адже навчання стає продовженням загального радісного світосприймання малюка.

Технологія поєднання інтерактивних вправ із нестандартними уроками забезпечує не просто ігрове навчання, а й навчання, яке базується на емоціях, переживаннях дітей, забезпеченні в цьому процесі почуття вільного вибору. Серед інтерактивних технологій, які активно використовує вчитель, - робота в парах, карусель, «мікрофон», «мозковий штурм», «навчаючи, вчусь», незакінчені речення, аналіз ситуації.

У своїй практиці вчитель використовує уроки-ігри, подорожі, змагання, КВК , уроки – звіти перед батьками (відкриті уроки для батьків).

Левченко Л.Г. вважає, що вирішальна роль у навчанні, вихованні і розвитку особистості належить українській мові, читанню. Саме на них дуже важливо задіяти зоровий і слуховий аналізатори.

У процесі навчання української мови вчитель забезпечує розвиток, удосконалення усних і мовленнєвих умінь і навичок (слухання, розуміння, говоріння); навчає дітей працювати з дитячою книжкою; формує певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечує мотивацію вивчення рідної мови.

Значну увагу вчитель приділяє розвитку усного мовлення першокласників. На етапі формування початкових мовленнєвих умінь і навичок при вивченні української мови велике значення надає заучуванню напам'ять сприйнятих на слух текстів: скоромовок, загадок, віршів тощо. Це збагачує словниковий запас школярів, оскільки запам'ятовуються не лише окремі слова, а й кращі зразки зв'язного мовлення, які потім служать основою дня самостійного висловлювання. Для розвитку емоційно-особистісної сфери та подолання поведінкових труднощів у дітей педагог використовує казкотерапію за ко-рекційно-розвивальною програмою «Бджолина сім'я» І.Стрельникова – практичного психолога з м.Рівне (ДНЗ № 35).

У першому класі важливе місце посідає робота над виробленням в учнів навичок правильної звуковимови (звуків [р]. [с], [з], [ш], |л]), формуванням артикуляційної вправності у процесі промовляння скоромовок, чистомовок, артикуляційних вправ, виконання вправ на швидке впізнавання букв, кон-струювання нових слів.

Результативність досвіду: Творче поєднання Левченко Л.Г. перспективних інноваційних технологій із нетрадиційними формами роботи на уроках «Я і Україна» та української мови (читання), власне бачення необхідності удосконалення підходів до викладання предметів у початкових класах, 29-річний досвід роботи, велика наполегливість, в кінцевому рахунку, дозволили досягти високих результатів у навчально-виховній роботі.

Вихованці педагога володіють навичками самостійної інтелектуальної та творчої праці: аналізу, критичного, логічного мислення, усного і писемного зв'язного мовлення; відзначаються допитливістю, умінням вести дискусії. Вони багато працюють з енциклопедіями, довідниками, пресою.

Контрольні зрізи знань підтверджують достатній і високий рівні знань її вихованців. Якісний показник навчальних досягнень учнів у 2007-2008н.р. становив 50%, у 2008-2009н.р. – 58%, у 2009-2010н.р. – 46%. У 2010-2011н.р. – 40%.

Навички, здобуті учнями на уроках Левченко Л.Г., сприяють всебічному виявленню їх творчих нахилів і здібностей у найрізноманітніших сферах діяльності. Глибоке усвідомлення ними теоретичного матеріалу в подальшому виливається в ґрунтовні знання учнів. То ж не дивно, що у середній і старшій ланці вони є постійними учасниками та призерами конкурсів знавців української мови, олімпіад з базових дисциплін, конкурсів МАН.

Призерами районних та обласних олімпіад стали вихованці педагога:

у 2000-2001н.р. Барило Оксана з географії та історії, Аскарова Альбіна - з німецької мови, Кулик Лариса - з математики, Гилюн Людмила – з математики, Федяшина Вікторія – з математики;

у 2001-2002н.р.: Барило Оксана - з правознавства, Гилюн Людмила - з математики та географії, Аскарова Альбіна - з німецької мови, Кулик Лариса - з математики;

у 2002-2003н.р.: Гилюн Людмила - з біології та географії, Федяшина Вікторія - з англійської мови, Бубка Дмитрій – з англійської мови;

у 2003-2004н.р.: Федяшина Вікторія – з української мови та англійської мови, Безик Тетяна - з трудового навчання, Кулик Лариса - з математики та трудового навчання, Бубка Дмитрій - з історії; Гилюн Людмила – І місце на районній олімпіаді та III - на обласній олімпіаді з географії, III - з історії, І - на районній та V - на обласній олімпіаді з української мови;

у 2004-2005н.р.: Гилюн Людмила - з хімії; Безик Тетяна - з трудового навчання; Вініченко Юрій – з математики; Бубка Дмитрій – ІІІ місце з географії в районній олімпіаді, призер районної та обласної олімпіад з історії (III місце);

у 2005-2006н.р.: Вініченко Юрій - з фізики (II місце), Стрижеус Олександр (III місце); Омелянчук Інна - III місце з географії; з хімії - Гилюн Людмила І місце на районній та VIIІ - на обласній олімпіаді; Кулик Лариса - І місце з біології на районній олімпіаді;

у 2006-2007н.р.: Білоус Юлія стала переможцем районної та посіла VI місце на обласній олімпіаді з біології; Омелянчук Інна – II місце на районній олімпіаді з української мови;

у 2007-2008н.р.: Вініченко Юрій – ІІІ місце з математики, Білоус Юлія – І місце з біології на районній олімпіаді та ІІ на обласній;

у 2008-2009н.р.: Вініченко Юрій – І місце з математики, Білоус Юлія – І місце з біології на районній олімпіаді та ІІ на обласній;

у 2009-2010н.р.: Вініченко Юрій – ІІІ місце з математики, Білоус Юлія – ІІ місце з біології на районній олімпіаді, Юречко Надія – ІІІ місце з географії;

у 2010-2011н.р.: Хащівська Марина – ІІІ місце з географії, Свинаренко Валерія – ІІІ місце з географії;

у 2011-2012н.р.: Хащівська Анна – з математики та біології (ІІІ місце), Ломоносова Віолла – з біології (ІІІ місце), Хащівська Марина – з географії (ІІІ місце).

У 2005-2006н.р. Кулик Лариса та Гилюн Людмила посіли І місце районному, стали призерами обласного конкурсу-захисту наукових робіт МАН. Гилюн Людмила занесена до Всеукраїнського банку даних «Обдарована дитина», отримала право вступу до педагогічного університету за співбесідою на спеціальність «Хімія і інформатика». Кулик Лариса взяла участь у II Всеукраїнському конкурсі юних зоологів та тваринників і виборола І місце, нагороджена Дипломом І-го ступеня і Золотою медаллю.

У 2007-2008 та 2008-2009н.р. вихованець педагога Вініченко Юрій ставав переможцем районного конкурсу, брав участь в обласному конкурсі захисті наукових робіт МАН.

Набуті знання в свідомості дітей поступово групуються і осмислюються як елементи єдиної системи. Маючи навички роботи за технологіями: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Відкриті речення», «Гірлянда асоціацій», «Спільний проект», вони вільно ведуть дискусії, переконують, концентруються на головному. Саме це стало запорукою того, що шкільна команда інтелектуальної гри «Дебати», до якої входили вихованці Левченко Л.Г.- Бубка Дмитрій, Гилюн Людмила, у 2003-2004н.р. посіла III місце на районних змаганнях; у 2004-2005н.р. - І місце в районних, І - в зональних, III - в обласних змаганнях; у 2005-2006н.р. - І місце на районних, III - в зональних змаганнях.

У 2007-2008н.р. та 2008-2009н.р. шкільна команда інтелектуальної гри «Дебати», до якої входила Білоус Юлія, ставала переможцем районного конкурсу.

Прослідковується певна закономірність у здобутих школою досягненнях: велику кількість призерів різноманітних конкурсів складають колишні вихованці Левченко Л.Г.

Вихованці педагога неодноразово призерами районного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика:
у 2003-2004н.р. - Федяшина Вікторія,
у 2005-2006н.р. - Білоус Юлія,
у 2008-2009н.р. – Хащівська Марина
у 2010-2011н.р. – Хащівська Анна.

У 2001-2002 н.р. театральний колектив школи виборов І місце в районному, III - в зональному конкурсі театральних колективів. За краще виконання чоловічої ролі був відзначений грамотою її вихованець Щерба Денис.

У 2002-2003 н.р. 4 клас, класоводом якого була Любов Григорівна, став переможцем районного конкурсу театральних колективів.

У 2005- 2006н.р. театральний колектив школи виборов І місце в районному, І - в зональному, V – в обласному конкурсі. Колишні учні Любов Григорівни - Шишкіна Тетяна, Бубка Дмитрій були нагороджені Грамотами за краще виконання ролей.

У 2006-2007н.р. театральний колектив школи виборов II місце в районному конкурсі. Відзначені вихованці педагога Барзій Наталія, Ковалевич Олександр.

У 2007-2008.н.р. на районному конкурсі театральних колективів відзначений Барзій Наталія, Андрійко Олександр, Ковалевич Олександр;

У 2008-2009.н.р. на районному конкурсі театральних колективів відзначений Барзій Наталія, Ковалевич Олександр, Андрійко Олександр, Стрижеус Олександр;

У 2009-2010.н.р. на районному конкурсі театральних колективів відзначений Барзій Наталія, Андрійко Олександр, Стрижеус Олександр.

Призерами районного конкурсу КВК стали:
у 2003-2004н.р. Федяшина Вікторія, Шишкіна Тетяна;
у 2004-2005н.р. – Бубка Дмитрій.

Барзій Наталія у 2006 році представила свої роботи на конкурс «Майбутнє твориться сьогодні». Її писанки, виконані Петриківським розписом, привернули увагу шанувальників і були відзна­чені спеціальним призом.

Призерами районного конкурсу «До Ковіньки на хвилину, на веселу гуморину» стали також її підопічні: у 2001-2002н.р. – Гилюн Людмила та Шишкіна Тетяна; у 2003-2004н.р. – Шишкіна Тетяна; у 2007-2008 та 2008-2009н.р. – Андрійко Олександр.

У 2008-2009н.р. Хащівська Марина була призером Конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України».

Вихованці педагога Шишкіна Тетяна, Бубка Дмитрій, Гилюн Людмила, Безик Тетяна, Федяшина Вікторія у 2002, 2003, 2004 роках були переможцями районного конкурсу «Юних друзів пожежних».

У 2008-2009н.р. призерами районного конкурсу «Юних друзів пожежних» стали Стрижеус Олександр, Барзій Наталія, Андрійко Олександр.

Вихованці педагога ведуть активну пошукову роботу. Лауреатом районного зльоту краєзнавців та активістів при закладах освіти у 2008-2009н.р. та 2009-2010н.р. була її вихованка Білоус Юлія; у 2010-2011н.р. - Хащівська Марина, Свинаренко Валерія.

Вчитель дає дітям хороший старт у початкових класах. Світ своїх захоплень передає дітям: вони співають, танцюють, пишуть і виразно декламують вірші, інсценують казки.

Педагог у постійному професійному пошуку: вона щороку керує новим гуртком у початкових класах: театральним, «М'яка іграшка», «Орігамі», «Тістопластика», «Дитяча рукотворчість», «Літературна вітальня», що в подальшому позначається на індивідуальній, колективній творчості учнів: вони стають лідерами в органах учнівського самоврядування, самостійно складають сценарії дитячих свят, представляють свої роботи на творчі конкурси: поезія Гилюн Людмили надрукована в збірках «Чисті роси», «Криничка для синички»; Хащівського Ігоря - в газеті «Решетилівський вісник».

У 2001-2002, 2002-2003н.р. призером районного конкурсу авторської поезії та прози стала Гилюн Людмила.

Вихованці педагога беруть активну участь в різноманітних інтерактивних конкурсах.

У 2009-2010н.р. в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» вихованці вчителя Хащівська Марина, Свинаренко Валерія, Слюсар Тарас (8 клас) отримали сертифікати з позначкою «добре»;

у 2010-2011н.р. учні 4 класу Тарасенко Віталій, Омелянчук Дмитро, Єременко Вадим отримали сертифікати конкурсу з позначкою «добре»,колишні учні педагога Слюсар Тарас, Райда Владислав, Свинаренко Валерія, Хащівська Марина - теж отримали сертифікати конкурсу з позначкою «добре».

У 2010-2011н.р. у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» учні 4 класу Бундур Карина, Тарасенко Віталій, Єременко Вадим Омелянчук Дмитро здобули сертифікати з поміткою «Золотий колосок». ЇЇ вихованці Ломоносова Віолла, Слюсар Тарас – здобули «Срібний колосок».

За високі досягнення у навчанні у 2002 році 2 випускники школи –Барило Оксана, Аскарова Альбіна, у 2006 році - 3 випускники Бубка Дмитрій, Гилюн Людмила, Кулик Лариса, у 2010 році – 2 випускники Білоус Юлія, вініченко Юрій були нагороджені Золотими медалями.

Назавжди випускники Левченко Любов Григорівни беруть із собою в доросле життя її поради, настанови, її стиль спілкування, любов до життя, до людей, уміння працювати в команді, бажання ділитися своїми знаннями з іншими. Їм хочеться її наслідувати: закінчили педагогічні вузи Щерба Денис, Шкурупій Оксана, Гилюн Людмила, Безик Тетяна і її донька Левченко Катерина; після закінчення школи навчаються у педагогічних вузах Вініченко Юрій.

Вихованці педагога набули завдяки вчителю великий життєвий досвід: вони вміють гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях, самостійно та критично мислити, уміють бачити та формувати проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення; усвідомлювати, де і яким чином здобуті можуть бути використані в оточуючій їх дійсності; здатні творчо мислити, грамотно працювати з інформацією; комунікабельні, контактні у різних соціальних групах ; вміють самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня; успішні.

Бібліографія:

  • Кондратюк О. Нестандартні уроки в початковій школі. - Київ: Редакції загальноосвітніх газет, 2005.
  • Ярош Г.О., Седова Н.М. Сучасний урок у початковій школі. - Харків: Видавнича група «Основа», 2004.
  • Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - Київ: А.С.К., 2005.
  • Початкова освіта: Перша всеукраїнська газета для першого вчителя. Випуск 8. №44(380). Листопад 2006.

Де зберігається матеріал про досвід: відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації

 

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту